Husk Børneattesten


Folketinget har pr. 1. juni 2012 vedtaget en tilføjelse til Lov om indhentelse af børneattester, hvori det hedder, at der også skal indhentes børneattester på ”personer, der som led i deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”.

Idrætsforeninger har siden 2005 skulle indhente børneattester på deres frivillige trænere og instruktører, men nu udvides bestemmelsen til også at omfatte andre frivillige i foreningen, som har kontakt med foreningens børn og unge.
 
Det kan naturligvis være svært at definere, hvem der er omfattet af den nye bestemmelse, da der er forskel på funktionerne alt efter idrætsgren og foreningstype, men eksempler kunne være stævnemedhjælpere, frivillige i kioskudsalg, foreningens kampledere, materialeforvaltere m.v.
 
Halinspektører m.fl.
Foreningerne skal endvidere være opmærksomme på, at en lang række af de personer, som kan være omfattet af bestemmelsen, eks. halinspektører m.fl. ofte er ansat af kommunerne eller de selvejende institutioner, som driver idrætshaller. Det er derfor disse instanser som er arbejdsgivere og således dem, som skal indhente børneattester på de pågældende og ikke foreningerne, selvom det er blandt foreningernes børn, personerne færdes.
 
Erklæring til kommunen
Udover indhentelse af børneattester skal foreningerne også indsende en erklæring til kommunen, hvori de skriver under på, at de rent faktisk overholder lovgivningen. Undlader foreningen at indsende erklæring kan der ikke udbetales tilskud og i værste fald kan foreningen fratages adgangen til kommunens idrætsfaciliteter.

Vh.
Peter P.
Hovedformand
 

Lov om indhentelse af børneattester
                                                 
                                                                                              
Fra den 1. juli 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:


·        Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
·        Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
·        Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister. 
 
Læs mere om børneattester her

Læs mere om hvordan du indhenter børneattester her

Hvis en afdeling er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer, er I meget velkomne til at kontakte DIF eller DGI.


Hvad kan foreningen ellers gøre ?
DIF og DGI gør opmærksom på, at et tjek i kriminalregistret ikke er hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, så seksuelle krænkelser af børn i foreningen undgås.
 
Afdelingerne kan få rådgivning hos DIF eller DGI, hvis I ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.

Underretningspligt til DIF

Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.
Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.
I skal underrette DIF på adressen: Danmarks Idræts-Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, att. Jan Darfelt. I kan også ringe på tlf. 43 26 20 31 eller sende en mail til jd@dif.dk 

Hornbæk Idrætsforening besluttede allerede i 2001, at alle afdelinger fra 1. januar 2002 skulle indhente den særlige børneattest i forbindelse med alle nyansættelser af instruktører og trænere, der skal have med børn og unge under 15 år at gøre.
Med indførelse af børneattester i samtlige afdelinger har Hornbæk Idrætsforening allerede i 2002 sendt et signal om, at vi vil være på vagt overfor den risiko, der er for seksuel krænkelse af børn og unge i en idrætsforening. Dog skal børneattesten ikke opfattes som en fuldstændig sikring mod overgreb af børn og unge, men medvirke til og vise, at vi er på vagt, og at der vil blive slået hårdt ned overfor eventuelle krænkere.

Såfremt en idrætsforening ikke følger loven om indhentelse af børneattester, kan det medføre straf i form af bøde.

Læs brev fra DGI den 30. november 2009 her

OBS: Læs brev fra DGI den 27. januar 2010 vedr. de nye skærpede regler om børneattester her
 

Såfremt der er spørgsmål til proceduren eller om børneattesten som sådan er I velkomne til at rette henvendelse til hovedformand Peter Poulsen.


Peter P.
Hovedformand
 

 

 


 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 26. september 2016