Fra den 1. januar 2018 udsendes klubbladet med Forbrugerkontakt (FK) til samtlige husstande i postområde 3100, idet PostNord er holdt op med at udbringe adresseløse forsendelser pr. 1. januar 2018, og det er nu kun Forbrugerkontakt (FK) der omdeler adresseløst i Danmark.

Med Post Danmarks hastigt stigende portotakster igennem de seneste år, har mange udgivere, både af magasiner og reklamer efterlyst et alternativ til PostNord. FK har i samme periode forbedret deres leveringssikkerhed betydeligt og endda på en sådan måde at de igennem flere år har distribueret adresserede magasiner. Altså ikke kun den samme bunke reklamer ind af postkassen til alle, men individuelle pakninger hvori der nu ligger magasiner, eller andre tryksager specifikt til den enkelt adresse. Derfor er alle reklamer i FK omdelingen i dag pakket i et omslag med adressen påtrykt til alle husstande.

Hornbæk Idrætsforening Informerer respekterer ikke ”Nej tak til reklamer” idet vi er et foreningsblad og altså ikke et reklameblad.

Klik 
her for at klage over manglende levering af klubbladet.

Peter P.
Hovedformand
7. januar 2019

________________________________________________________________________________________________________

 


Klik på nedennævnte klubblad og læs side 5 hvordan klubbladet fremover leveres.
Dette er gældende fra den 1. august 2015.
Nej tak til reklamer giver problemer med at få klubbladet

Hvis man på sin postkasse har sat et skilt på med "nej tak til reklamer" kan det medføre at man ikke får levereret klubbladet i postområde 3100.
Vi er pt. i dialog med Post Danmark om problemet, som vi håber vi kan finde en løsning på.
Så indtil videre må man enten kontakte Post Danmark og sige at man ønsker klubbladet leveret på trods af skiltet "nej tak til reklamer" eller tage skiltet af sin postkasse så man fremover få leveret klubbladet.

6. april 2011

Postomdeling af klubbladet i postområde 3100
Som det er mange bekendt har vi i længere tid haft problemer med omdelingen af vores klubblad i postområde 3100, hvilket har betydet at mange ikke har modtaget klubbladet som de skulle.
Problemet er ene og alene Forbrugerkontakt som er det firma vi har haft kontrakt med vedr. omdelingen af klubbladet.
Forretningsudvalget har derfor på et møde torsdag den 6. januar 2011 besluttet, at vi ikke længere vil benytte Forbrugerkontakt til denne opgave, men i stedet for vil vi fremover udsende klubbladet i postområde 3100 med Post Danmark.
Denne løsning er nødvendig for at sikre at klubbladet freover kommer ud til alle i postområde 3100 samt sikre at vores mange annoncører får deres annoncer ud i bladet som de har betalt for.
Men udsendelsen af klubbladet med Post Danmark er også noget dyrere end med Forbrugerkontakt og derfor har vi også besluttet at klubbladet fremover ikke udsendes 10 gange om året men 9 gange om året.
Dette indebære således at vi dropper en udsendelse af èt klubblad og laver det således at vi nu rykker rundt på deadlines og udsendelse af de 9 udsendelser der fremover vil være af Hornbæk Idrætsforening Informerer.
Den samlede løsning kommer økonomisk til at gå lige op i forhold til hvad det koster i dag at trykke og udsende klubbladet 10 gange om året.
Endvidere vil vi selvfølgelig også tilstræbe, at alle afdelinger også fremover får dækket deres info behov i gennem klubbladet.
Udgangspunktet for fremtidige klubblade vil være et blad på 48 sider og derfor forebeholder vi os også ret sammen med den enkelte afdeling til at prioriterer i det stof der skal i klubbladet - se iøvrigt dette link:
http://www.hornbaekif.dk/00466/00468/ - særligt skal vi anmode afdelingerne og andre der skriver i bladet til at lave en prioriterings-liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades.
Vi vil samtidig overfor vores mange annoncører i klubbladet gøre dem opmærksom herpå og give dem ovennævnte forklaring samt at de i 2011 kan få deres annonce i klubbladet til samme pris som i 2010 og derfor vil der ikke som ellers planlagt komme forhøjelse af annoncepriserne i klubbladet i 2011. Vi har selvfølgelig en forventning om at dette vil der være forståelse for hos vores annoncører.
Så snart vi har lavet de nye deadlines samt udgivelses datoer for de 9 klubblade der vil komme i 2011 vil disse blive fremsendt til alle afdelingerne m.fl.
Vi håber i alle har forståelse for vores beslutning som gerne skulle gavne, at alle fremover vil modtage vores meget eftertragtede klubblad som næste gang udkommer i februar måned.

Januar 2011
 
Postomdeling af klubbladet
På baggrund af de store problemer med postomdelingen af klubbladet, som blev omtalt i forrige nummer af klubbladet, har vi valgt at opsige samarbejdet med PostDanmark.
Vi har i stedet indgået aftale med Citymail og Forbrugerkontakt om udsendelse af klubbladet både i og udenfor postområde 3100.
Vi håber selvfølgelig, at dette nye samarbejde bliver til gavn for alle parter - ikke mindst for de mange modtagere af klubbladet.
I postområde 3100 vil klubbladet fortsat blive husstandsomdelt til alle husstande, men hvis man bor udenfor postområde 3100, og fremover ønsker klubbladet tilsendt, skal man aktivt tilmelde sig dette – se nærmere i næste afsnit og her 
Vi har også modtaget meddelelse fra Biblioteksstyrelsen, som har oplyst, at det er besluttet at udbetale aconto beløb i forhold til, hvad man har fået bevilget i distributionstilskud i 2007. Der udbetales 1/12 i aconto pr. måned, indtil lovforslaget er vedtaget i folketinget, og de to første måneder af 2008 har vi fået udbetalt.
Alt i alt meget positivt og bekræftede således, at vores henvendelse til MF Mogens Jensen fra socialdemokrater ikke var forgæves, idet det var Mogens Jensens henvendelse til kulturministeren, der gav anledning til, at ministeren gav Biblioteksstyrelsen lov til at udbetale aconto pr. måned, indtil lovforslaget om distributionstilskud endeligt er vedtaget i folketinget.

April 2008
 
Tilvalg for at få klubbladet udenfor 3100
På baggrund af omlægningen af postomdelingen af klubbladet samt de økonomiske konsekvenser heraf, har vi besluttet, at alle medlemmer af Hornbæk Idrætsforening, der bor udenfor postområde 3100, ikke mere automatisk får tilsendt klubbladet fra og med den 1. maj 2008.
Hvis man bor udenfor postområde 3100, og fortsat ønsker klubbladet tilsendt fremover, skal man aktivt tilmelde sig dette - se nærmere her  
Her udfylder man rubrikken med de ønskede oplysninger og sender den elektronisk.
Herefter vil man modtage klubbladet som hidtil.
 
For god ordens skyld skal det oplyses at klubbladet fortsat vil kunne downloades her
 
Vi forventer og håber, at alle kan leve med denne omlægning, således at klubbladet kan ”overleve” nogle år i endnu.

Klubbladet og det håbløse PostDanmark
Uden at meddele det til Hornbæk Idrætsforening har PostDanmark (PD) lavet om på reglerne vedr. husstandsomdeling af post.

Vi har til dato fået husstandsomdelt vores klubblad i postområde 3100 – i alt godt 2600 blade. Når vi har valgt at husstandsomdele bladet i hele Hornbæk, er det ud fra, at det er billigere end at få det sendt ud til en given adresse - prisforskellen er ca. 6 kr. pr. blad, og så får alle i Hornbæk bladet - også selvom de ikke er medlem af foreningen. Det er både den billigste og bedste måde at gøre det på.

Nu har monopol giganten PD lavet reglerne om, således at der minimum skal være 3000 blade at omdele, hvis man skal have det husstandsomdelt i et givent postområde.

Det betyder, at vi har været nødt til mod vores vilje at indgå en aftale med PD om at sende bladet ud til husstande i et andet nærtliggende postdistrikt. Her er Dronningmølle mindst og tættest på med i alt 774 husstande, og dermed kommer vi op på over 3000 stk, som krævet af det håbløse PD.

Det kommer til at betyde en meromkostning for os på omkring 10.000 - 15.000 kr. om året for denne ændring af postomdelingen og ca. 10.000 kr. mere om året for trykning af flere klubblade - altså en stigning på godt 25.000 kr. men måske meget mere.

Så alt i alt en meget stor ekstra omkostning for en forening som vores fordi man i PD laver reglerne om uden at give os information om dette på trods af, at vi har haft en kontrakt med PD om uddeling af bladet på i alt 2600 stk. En kontrakt som vi altså er blevet tvunget til at lave om, efter at vi selv har kontaktet PD, som undskylder sig med, at de har så meget at lave og derfor ikke har haft tid til at informere os om ændringerne og forelægge os en ny kontrakt.

Og for at det ikke skal være løgn, skal vi altså til at betale mere til PD for uddeling af vores klubblad i en tid, hvor der er et stigende antal klager fra husstande i Hornbæk, fordi de aldrig eller sjældent modtager vores klubblad fra PD - klager som til stadighed fremføres overfor PD, uden at det tilsyneladende bliver bedre med omdelingen af bladet.

Der er således ikke grænser for, hvordan man som monopol-virksomhed kan tillade sig at opføre sig overfor sin kunder – det er efter min opfattelse skamløst af PostDanmark den måde, de i denne sag har ageret overfor bl.a. Hornbæk Idrætsforening.

For god ordens skyld skal jeg lige nævne, at udover de 2600 klubblade, der bliver husomdelt i postområde 3100, sender vi også godt 1300 adresserede klubblade ud til medlemmer udenfor Hornbæk men til en meget højere pris end de andre.

Herudover har Biblioteksstyrelsen ved brev af 3. januar 2008 meddelt Hornbæk Idrætsforening, at på grund af folketingsvalget den 13. november 2007 er finanslovforslaget fremsat i august måned 2007 bortfaldet, og Biblioteksstyrelsen har derfor ikke mulighed for at meddele eventuelle tilsagn om distributionstilskud i 2008 fra den såkaldte bladpulje – en pulje som vi i 2007 fik 92.000 kr. fra i tilskud til distribution af klubbladet.

På denne baggrund har vi rettet henvendelse til MF Mogens Jensen fra socialdemokraterne og anmodet om hans hjælp i sagen.

MF Mogens Jensen har derfor overfor kulturministeren stillet følgende spørgsmål, som der ved redaktionens afslutning endnu ikke forelå noget svar på:

" Finder ministeren det rimeligt, at lokale foreninger på dette tidspunkt i finanslovsåret efterlades i økonomisk og organisatorisk uvished, idet de fortsat ikke kan få oplyst fra Biblioteksstyrelsen, hvorvidt de har opnået distributionstilskud for 2008, og agter ministeren at foretage sig noget, for at imødekomme landets mange foreninger, der er afhængige af tilskuddet?

Baggrund:

På Biblioteksstyrelsens hjemmeside fremgår det pr. 17. januar 2008, at "på grund af folketingsvalget den 13. november 2007 foreligger der endnu ikke en finanslov for 2008. Biblioteksstyrelsen har ikke mulighed for at meddele tilsagn om tilskud, før finansloven er vedtaget. Såfremt der afsættes en bevilling for 2008 til distributionstilskud til bladene, vil vi snarest muligt herefter beregne, give tilsagn og udbetale de tilskud, som bladene måtte være berettigede til".

Mange foreninger er frustrerede over, at de endnu ikke har svar på en ansøgning, hvor fristen var den 28. september 2007 De ved altså ikke, om de har mulighed for at sende foreningsblade ud til medlemmerne, og det har naturligvis stor indflydelse på den enkelte foreningens aktivitets- og tilslutningsmuligheder i 2008."

Så det er således ikke små problemer, en forening som vores skal slås med set i relation til ændringerne om postomdeling fra PostDanmark, og det indtil videre manglende distributionstilskud fra Biblioteksstyrelsens bladpulje.

Med venlig hilsen

Peter Poulsen
Hovedformand

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 7. januar 2019